آموزش الفبا به کودکان

اگر فرزند شما در سال های اول و دوم ابتدایی در یادگیری حروف الفبا و دروس فارسی دچار مشکل شد، باید از راه و روش هایی استفاده کنید که بتواند او را در این زمینه تقویت کنید. البته بهتر است همه خانواده ها در حد توانایی خود قبل از ورود کودکان به مدرسه، یک سری از نکات آموزشی، در مورد یادگیری حروف الفبا را به کودکان بیاموزند.  اگر آموزش حروف الفبا با فعالیت های عملی همراه باشد یادگیری عمیق تر خواهد داشت. فقط نباید فراموش کنید که زمانی این اموزش ها نتیجه مطلوب خواهد داشت که با شوق و علاقه و نشاط همراه باشد.
البته بیشتر طراحان شیوه های آموزش، معتقدند روش های ترکیبی نتایج بهتری خواهد داشت و ما میتوانیم با آگاهی و دریافت از این اطلاعات از این شیوه ها و روش های نو برای شکوفایی استعدادهای نهفته کودکانمان بهره مند شویم.

گروه سنی

هدف بازی

نوع بازی

 • این چند تاست

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

 • من بدو زامبی بدو

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

 • جدول زامبی‌ها

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

 • مکعب سرعتی

  ماشین بازی ایرانی و خارجی اندروید
  در این میان بازی های ماشینی ایرانی نیز توانسته اند با بالا بردن کیفیت تولیدات خود، نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. بازی…

بازی با چه حرفی تمام شد ...

برای انجام این بازی، یک سری کارت های عکسدار استفاده کنید، و به جای نوشتن اسم کامل آن شیئی، سه حرف آن را با کمی فاصله از هم، به طوری که حرف آخر آن شیئی کلمه آخر باشد بنویسید.
از کوکتان بخواهید تا حرف آخر هر عکس را با صدای درست بخواند .سعی کنید از عکس هایی استفاده کنید که حرف آنها به یک حرف با صدا ختم شود مانند کلاه، سگ، کت و از کلماتی مانند نرده و سینی که برای تلفظ آن دو حرف بی صدا نیاز است، استفاده نکنید.

بازی با چه حرفی تمام شد ...

برای انجام این بازی، یک سری کارت های عکسدار استفاده کنید، و به جای نوشتن اسم کامل آن شیئی، سه حرف آن را با کمی فاصله از هم، به طوری که حرف آخر آن شیئی کلمه آخر باشد بنویسید.
از کوکتان بخواهید تا حرف آخر هر عکس را با صدای درست بخواند .سعی کنید از عکس هایی استفاده کنید که حرف آنها به یک حرف با صدا ختم شود مانند کلاه، سگ، کت و از کلماتی مانند نرده و سینی که برای تلفظ آن دو حرف بی صدا نیاز است، استفاده نکنید.